Sıkça Sorulan Sorular

Cevap; 

Mezun olan öğrencilerin ikamet izinleri mezuniyet tarihi itibarıyla kesilir.  Öğrencinin mezuniyet tarihinden itibaren 10 gün içinde yeni kalış amacına uygun ikamet izni için başvuruda bulunması gerekir. Normal eğitim süresinde mezun olamayan öğrencinin ikamet izni en fazla birer yıllık sürelerle ve azami eğitim süresini aşmayacak şekilde uzatılır.

Cevap: 

Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına 60 gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan once yapılır.

Cevap:

İkamet izni için müracaat ettikten sonra, ikamet izin belgesinin çıkmasını beklemeden tekrar dönmek üzere kısa süreliğine Türkiye'den ayrılacak yabancılar, talep ettikleri ikamet izni süresinin içinde olmak ve harç makbuzlarını (harçtan muaf olduğu belgede belirtilenler hariç olmak üzere) ibraz etmek kaydıyla ikamet izni müracaat belgeleriyle sınır kapılarından çıkışta cezalı ikamet harcı ödemeden ülkeden çıkış yapabileceklerdir. Bu yabancılar aynı zamanda on beş (15) gün içinde döndükleri takdirde de vizeye tabi ülke vatandaşları olsalar dahi vize almadan ülkeye giriş yapabileceklerdir. Müracaat Belgesi her defasında 15 günden fazla yurt dışında kalmamak kaydıyla çoklu çıkış-giriş hakkı sağlamaktadır.Cevap:

İkamet izni talebinin reddi, iznin uzatılmaması veya iptali, yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. Tebligatta, yabancının karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabileceği ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır. Ayrıca ikamet izni başvurusunun reddedilmesi halinde 6 ay içerisinde aynı kalış amacıyla başvuru yapılamamaktadır. Yasal süreniz devam etmekteyse farklı bir kalış amacıyla başvuruda bulunabilirsiniz.

Cevap:

İkamet izni başvuruları, başvurunun işleme alınmasından itibaren en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır. Doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin tam olarak yetkili makama teslim edildiği tarihten başlar. Sürenin uzaması halinde yabancıya bilgi verilir.

Cevap:

İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır. Dolayısıyla geçerlilik süresi sona ermiş pasaport ile ikamet izni başvurusu yapılamaz. (e-İkamet sisteminden süresi geçmiş pasaport ile ikamet izni müracaatında bulunulabilir. Sisteme yeni pasaportunuzun geçerlilik süresini yazabilirsiniz. Ancak yabancının ikamet izni değerlendirilirken talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır.)

Eksik belgelerin tamamlanabilmesi için 30 güne kadar süre verilebilir. Eksik belgelerinizi belirlenen süre zarfında tamamlayamamanız halinde başvurunuz işlemden kaldırılacaktır.

On beş günlük sürenin aşılması halinde vize genel hükümlerine göre işlem yapılır. 10'uncu madde gereğince yüz seksen günde doksan gün kalma hükmü saklıdır.

3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) gerekmektedir.

Türk kurumlarında kullanılabilmesi için yeminli Türkçe tercümesinin noter tarafından onaylatılması gerekmektedir.

Apostil anlaşmasına taraf bir ülke vatandaşı iseniz belgeyi teslim aldığınız ülke makamlarınızdan apostil şerhini talep etmeniz gereklidir. Apostil anlaşmasına taraf ülkeler listesi Adalet Bakanlığı'nın sitesinde yer almaktadır.

Apostil şerhi bir belgenin geçerliliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan belge onay sistemidir.

İlk başvuruda bulunan yabancılara randevu gününde İl Göç İdaresi müdürlüğü tarafından ikamet izni müracaat belgesi düzenlenmektedir. Uzatma başvurularında müracaat belgesi sistem tarafında otomatik olarak düzenlenir. Bu belgenin İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu müracaat belgesi ve harç makbuzlarının onaylı örnekleri kişilere her defasında 15 gün içerisinde dönmek şartıyla çoklu çıkış-giriş hakkı sağlamaktadır.

Cevap:

Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. Bu yabancılar bulundukları İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne 20 iş günü içerisinde bölüm/fakülte/okul değişikliğini bildirmelidir. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır. Farklı bir ilde öğrenime devam edilecek olması durumunda, öğrenime devam edilecek il valiliğince yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenir.

Cevap:

Protokol kapsamında üniversiteler tarafından YÖKSİS kayıtlarında öğrencilik durumu aktif olmayan yabancı öğrencilere ikamet izni düzenlenemeyecektir.

Cevap:

Bu kapsamda olan yabancıların dosyaları da protokol kapsamındaki öğrenciler gibi üniversiteler tarafından belirlenen aynı usullere göre alınacak ve İİ Göç İdaresi Müdürlüklerimize iletilecektir.

Cevap:

Bu kapsamda olan öğrencilerin adres tescil işlemleri de mobil araçlar vasıtasıyla parmak izi alınması süreciyle beraber üniversiteyle koordineli olarak belirlenen tarih ve yerde alınabilecektir.

Cevap:

Bu kapsamda olan yabancıların yeni başvurularında 6 ay geçmemiş olsa bile 28.11.2023 tarih ve 210137 sayılı yazımız açıklama kısmına yazılarak öğrenci ikamet izni (öğrenci ikamet düzenlenmesine engel bir hali olmaması şartıyla) düzenlenebilecektir.

Cevap:

Bu kapsamda olan öğrenciler geçici düzenleme kapsamında başvuru yapabilirler. Ancak bu şahısların öğrenci ikamet izni verilmemesini gerektiren bir durum (sınır dışı kararı, giriş yasağı, kamu düzeni ve güvenliği hususunda tehlikeli olması vb.) nedeniyle ikamet izinleri iptal veya reddedilmişse yeni başvuruları da uygun görülemeyecektir.

Cevap:

Geçici düzenleme kapsamında ihlal süresi sınırı bulunmamaktadır. Ancak kişinin üniversiteye kayıt tarihinin 29 Kasım 2023 tarihinden önce olması ve bu tarihte ülkemizde yasal olması temel koşuldur.

Cevap:

Bu kapsamda olan yabancıların başvuruları üniversiteler tarafından manuel olarak (üniversitelere gönderilecek boş e-ikamet başvuru formu vasıtasıyla) alınacak ve dosyaları üniversiteler tarafından temin edilerek il göç idaresi müdürlüklerimize iletilecektir.